Miljöpolicy

Vi ska ständigt arbeta för en bättre miljö genom att:

Alltid följa den miljölagstiftning och de regler som gäller för vår verksamhet.

Vi tar hand om miljön i vårt dagliga arbete. Regelbundet organiserar vi utbildning möter för våra anställda,
för att öka deras kunskap och medvetenhet om miljön. Tillsammans kan vi skapa förändring och en bättre framtid.

Tillsammans med följande miljömål är vår miljöpolicy ett viktigt verktyg i arbetet
med att ta hänsyn till miljö och att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten.

  • Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.

  • Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och uppmuntra våra medarbetare genom att engagera och informera.

  • Främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder, samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

  • Tydligt märka varor tillverkade i alternativa material för att underlätta för kunden att göra ett aktivt grönt val/miljöval.

  • Basera våra miljömål utifrån miljöpåverkan, följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.

  • Prioritera återanvändning och återvinning. Prioritera miljöarbete och avsätta resurser.

  • Sprida goda idéer och erfarenheter.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

KVALITETSPOLICY
DROG OCH ALKOHOLPOLICY